تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی پاسارگاد
برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی پاسارگاد

با سلام
با توجه به اینکه کنکور سال جاری در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد آزمون های آزمایشی با تاخیر زمانی نسبت به سال های گذشته برنامه ریزی شده است. برنامه آزمونها به شرح زیر می باشد.

آزمون شماره یک: جمعه 16 بهمن ماه 94 ساعت 13:00

آزمون شماره دو: جمعه 28 اسفند ماه 94 ساعت 13:00

آزمون شماره سه: جمعه 20 فروردین ماه 95ساعت 13:00

آزمون شماره چهار: جمعه 10 اردیبهشت ماه 95 ساعت 13:00

نکته:

- بسته به تاریخ برگزاری کنکور ممکن است تاریخ آزمون شماره چهار تغییر کند.

- سرفصل آزمون ها اعلام خواهد شد.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :