تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت ( شعار روز جهانی گردشگری 2015)
یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت ( شعار روز جهانی گردشگری 2015)


"یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت"

روز جهانی گردشگری امسال، فرصت مناسبی برای بزرگداشت نیروی دگرگون ساز حاصل از سفر یک میلیارد گردشگر است. در حال حاضر، بیش از یک میلیارد گردشگر در سال به مقاصد بین المللی گردشگری سفر می کنند. این تعداد گردشگر، گردشگری را به یک بخش اقتصادی پیشرو تبدیل کرده اند به نحوی که گردشگری 10 درصد از تولید ناخالص داخلی و 6 درصد از کل صادرات جهان را تشکیل می دهد.
شایان توجه است که این آمار و ارقام قابل توحه، تنها بیانگر قدرت اقتصادی گردشگری نیست، بلکه به پتانسیل گسترده و ظرفیت رو به افزایش گردشگری در راستای اقدامات مربوط به شاخص ترین چالش های جهانی مانند رشد اجتماعی-اقتصادی، توسعه فراگیر و حفاظت از محیط زیست اشاره دارد.
گردشگری به عنوان بخشی که 1 شغل از هر 11 شغل ایجاد شده در دنیا را به خود اختصاص داده، منبع ارزشمندی برای امرار معاش میلیون ها نفر ایجاد کرده است. هم چنین با ایجاد میلیون ها تعامل بین فرهنگی در هر روز در جای جای جهان، گردشگری برای افراد دروازه ای برای درک عمیق تر دنیای فراتر از مرزها و هم چنین نخستین گام در ایجاد صلح بین جوامع و ملت ها به شمار می آید.
گردشگری تنها در رسیدن به مقصد سفر خلاصه نمی شود، بلکه یک دستاورد جهانی را در پی دارد. هر زمان که یک فرد به مسافرت مبادرت می ورزد، در بخشی از تحرک جهانی در ایجاد تغییرات مثبت برای کره زمین و مردم دنیا سهیم می شود.
بیست و هفتم سپتامبر امسال، به ما امکان می دهد ارزشمندی "یک میلیارد گردشگر" را جشن بگیریم و با همکاری یکدیگر گردشگری را به یک ابزار واقعی برای ایجاد فرصت و مشارکت تبدیل کنیم. به همین ترتیب این روز به ما امکان می دهد قدرت ایجاد شده از سفر این خیل عظیم گردشگر را به نیرویی حقیقی و پایدار تبدیل نماییم. 

طالب ریفاعی
دبیر کل سازمان جهانی گردشگری

با تشکر از خانم نصیری که زحمت ترجمه این متن را کشیدند.

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :