تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - بورسیه تحصیلی دوره دکتری در سازمان جهانی گردشگری ملل متحد
بورسیه تحصیلی دوره دکتری در سازمان جهانی گردشگری ملل متحد

با سلام

سازمان جهانی گردشگری ملل متحد فراخوان خود را جهت بورسیه تحصیلی مرتبط با برنامه توسعه پایدار گردشگری اعلام نموده است. 

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :