تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون شماره دو دوره پاییز 93
سرفصل های آزمون شماره دو دوره پاییز 93

با سلام

سرفصل های آزمون شماره دو که در تاریخ 27 آذرماه ساعت 14  برگزار می شود به شرح زیر اعلام می گردد:
اقتصاد: عرضه و تقاضا، کشش، رفتار مصرف کننده و تولید کننده، حساب های ملی، شاخص قیمت، سزمایه گذاری
برنامه ریزی توسعه: 5 فصل اول کتاب برنامه ریزی گردشگری اینسکیپ 
شناخت صنعت گردشگری: شش فصل اول کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت و 6 فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری ترجمه دکتر ضیایی
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی: تعاریف و کلیات، مکاتب مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، شخصیت، یادگیری و ادراک
علوم اجتماعی: تعاریف، اجتماعی شدن، گروه، نهاد، خانواده، هنجارها، آداب و رسوم، قشربندی اجتماعی، تحرک اجتماعی، جوامع باز و بسته، رفتار جمعی، جماعت، حوزه های انسان شناسی، نظریه های پیدایش و روش تحقیق در مردم شناسی
مدیریت بازاریابی:   مبانی، رفتار مصرف کننده، تصمیم گیری، تقسیم بازار، مدیریت محصول ، مدیریت قیمت و توزیع و بحث پروموشن
زبان

o        Present Perfect

o        Present Perfect Continuous

o        Past Perfect

o         Past Perfect Continuous

o         Used To

o         Will

o         Going To

o         Verbs + prepositions

o         The and a

o         Relative clauses: who, that, which, where, whose, whom

o         Conditionals

o         Countable/uncountable

o         Comparisons

o        simple present

o        simple past

o        Present Continuous

o         Past Continuous

o        Passive

o        Verb to or ing


امار
آمار استنباطی شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی
انالیز ترکیبی شامل ترتیب، تبدیل، ترکیب و احتمال، قضیه بیض و مسایل مهم احتمال
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :