تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - تغییر ضرایب کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
تغییر ضرایب کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

با سلام

بر اساس اعلام سازمان سنجش ضرایب گرایش های کارشناسی ارشد بازاریابی و برنامه ریزی مدیریت جهانگردی به شرح زیر تغییر یافته است

گرایش بازاریابی: زبان انگلیسی و مدیریت (بازاریابی، رفتار سازمانی و...)  ضریب 3 و سایر دروس با ضریب 2 خواهند داشت

گرایش برنامه ریزی: مدیریت (بازاریابی، رفتار سازمانی و ...) ضریب 3 و سایر دروس ضریب 2 خواهند داشت.
/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :