تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون شماره دو دوره تابستان 93
سرفصل های آزمون شماره دو دوره تابستان 93

با سلام

 سرفصل های آزمون شماره 2 که در تاریخ 14 شهریور راس ساعت 11:30 برگزار خواهد شد به قرار زیر است.


·شناخت صنعت و برنامه ریزی: فصول اول و دوم و سوم و چهارم کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، فصل های دوم و سوم برنامه ریزی گردشگری اینسکیپ

·بازاریابی: مبانی بازاریابی، رفتار مصرف کننده، فرایند تصمیم گیری، تقسیم بازار

·آمــــــــار: آمار توصیفی شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی، شاخص های انحراف از قرینگی (چولگی و کشیدگی) آنالیز ترکیبی شامل ترتیب، تبدیل و ترکیب

اقتصاد: تعاریف مقدماتی، عرضه و تقاضا، کشش

· زبان

·   Simple Past

·    Present Continuous

·    Simple Present 

·    Present Perfect

·    Present Perfect Continuous

·    Past Perfect

·   Past Perfect Continuous

·   Used To

·   Will

·   Going To

·   Verbs + prepositions

·   The and a

·   Relative clauses: who, that, which, where, whose, whom

·   Conditionals

·   Countable/uncountable

·   Comparisons

 تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی: تعاریف مقدماتی، مبانی مدیریت، مکاتب مدیریت 

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :