تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون شماره یک تابستان 93
سرفصل های آزمون شماره یک تابستان 93

با سلام

 سرفصل های آزمون شماره 1 که در تاریخ جمعه هفدهم مرداد ماه 93  راس ساعت 11.30 برگزار خواهد شد به قرار زیر است.

بازاریابی: مبانی بازاریابی، رفتار مصرف کننده، فرایند تصمیم گیری (از کتاب مدیریت بازاریابی انتشارات سمت)

اقتصاد: تعاریف، عرضه و تقاضا (کتاب های درسی اقتصاد خرد)

تئوری مدیریت تعاریف مقدماتی، مبانی مدیریت، مکاتب مدیریت -   از کتاب مبانی مدیریت رضاییان 

جغرافیا: فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری ترجمه ضیایی

آمار: شامل شاخصهای مرکزی، پراکندگی

زبانPresent perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, will, going to, used to, passive

برنامه ریزی و شناخت صنعت گردشگری: فصل های اول، دوم و سوم کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت ترجمه میرزائی و ترابیان و فصل های اول و دوم کتاب برنامه ریزی اینسکیپ


/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :