تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - کلید آزمون شماره سوم دوره پاییز
کلید آزمون شماره سوم دوره پاییز

با سلام
لطفا برای مشاهده کلید آزمون 3 روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. 
سوال 107 گزینه 4 درست است.
سوال 59 گزینه 2 صحیح است.
1-3
2-1
3-3
4-1
5-1
6-4
7-2
8-3
9-4
10-3
11-4
12-3
13-1
14-1
15-4
16-1
17-1
18-2
19-4
20-2
21-1
22-4
23-1
24-3
25-3
26-3
27-4
28-4
29-3
30-1
31-2
32-1
33-3
34-2
35-1
36-2
37-3
38-1
39-4
40-1
41-2
42-2
43-2
44-1
45-4
46-3
47-1
48-2
49-2
50-3
51-3
52-2
53-1
54-3
55-4
56-1
57-2
58-2
59-2
60-3
61-3
62-4
63-2
64-2
65-1
66-2
67-3
68-4
69-1
70-1
71-3
72-3
73-1
74-1
75-1
76-3
77-3
78-2
79-2
80-3
81-2
82-3
83-2
84-3
85-3
86-4
87-1
88-4
89-3
90-1
91-4
92-3
93-2
94-4
95-3
96-4
97-3
98-1
99-2
100-2
101-2
102-2
103-2
104-3
105-1
106-2
107-4
108-3
109-4
110-2
111-4
112-3
113-4
114-2
115-2
116-3
117-4
118-4
119-2
120-1


/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :