تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل های آزمون دوم دوره پاییز
سرفصل های آزمون دوم دوره پاییز

با سلام
سرفصل های آزمون دوم به شرح زیر می باشد:

اقتصاد: تعاریف، عرضه و تقاضا، کشش، رفتار مصرف کننده و رفتار تولید کننده
برنامه ریزی توسعه و شناخت صنعت گردشگری: 6 فصل اول کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت و 4 فصل اول کتاب برنامه ریزی گردشگری اینسکیپ
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی: کلیات، مکاتب مدیریت، برنامه ریزی و سازماندهی
آمار: آمار توصیفی شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی
علوم اجتماعی: شاخه های مختلف جامعه شناسی، اجتماعی شدن، نهادهای اجتماعی، کلان، رفتار انحرافی، نظام های قشربندی
جغرافیا: 4 فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری 
مدیریت بازاریابی: مبانی، رفتار مصرف کننده، تصمیم گیری، تقسیم بازار، مدیریت محصول 
زبان

 

·    Present Perfect

·    Present Perfect Continuous

·    Past Perfect

·   Past Perfect Continuous

·   Used To

·   Will

·   Going To

·   Verbs + prepositions

·   The and a

·   Relative clauses: who, that, which, where, whose, whom

·   Conditionals

·   Countable/uncountable

·   Comparisons

must , shoud

 

/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :