تبلیغات
راه ما - مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد گردشگری (جهانگردی) - سرفصل آزمون شماره 3 تابستان
سرفصل آزمون شماره 3 تابستان

دوستان عزیز پاسارگادی که در آزمون های حضوری یا اینترنتی ثبت نام کرده اند، سرفصل های آزمون شماره 3 که در تاریخ 17مهر راس ساعت 13.45برگزار خواهد شد به قرار زیر است.

بازاریابی: مبانی بازاریابی، رفتار مصرف کننده، فرایند تصمیم گیری، تقسیم بازار

اقتصاد: تعاریف، عرضه و تقاضا، کشش، رفتار مصرف کننده و رفتار تولید کننده

برنامه ریزی و شناخت صنعت گردشگری: شش فصل اول کتاب گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، 3 فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری و فصل اول برنامه ریزی گردشگری اینسکیپ

تئوری مدیریت: تعاریف مقدماتی، مبانی مدیریت، مکتب کلاسیک ها - برنامه ریزی

آمار

آمار توصیفی شامل شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شاخصهای انحراف از قرینگی

آنالیز ترکیبی شامل اصل اساسی شمارش، انواع جایگشت ها ترتیب و ترکیب

زبان:

Will – going to

present perfect

present perfect continuous

 past perfect continuous

 passive

conditionals

verbs

adjectives +prepositions,propositions of time place

علوم اجتماعی: (کلیه مباحث مربوط به درس جامعه شناسی )

·         جامعه پذیری نهادهای اجتماعی

·         رفتار و طبقات اجتماعی

·         قدرت نقوذ و جنبش های اجتماعی

لازم به ذکر است از آنجا که درس جامعه شناسی از منابع مشخصی بهره نمی برد در این مرحله مطالعه جزوات دانشگاهی پیشنهاد می شود. البته جزوات دانشگاه کاملا در بسته های مکاتبه ای پوشش داده شده است.

 

جغرافیا: [مجددا] فصل اول کتاب جغرافیای گردشگری و مفاهیم تکمیلی زیر:

·         تعاریف و مبانی

·         گونه شناسی جغرافیا

·         ساختار تجربه گردشگری

·         الگوهای توسعه گردشگری/acb:loop_postمدیر طراحی ثانویه قالب : مدیر طراحی ثانویه قالب :